Algemene voorwaarden

Voorwaarden Wial Nederland

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 6 januari 2020 en voor het laatst gewijzigd op 7 april 2020.
Inhoudelijke wijziging op 7 april 2020 betreft de aanvulling van de nieuw aangeboden vorm: Online (art. 3) en de beschrijving van het Aanbod is sinds de aanpassing gecategoriseerd conform de opgenomen definitie Aanbod.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: Dit is het totaal van alle WIAL Nederland Opleiding en Begeleiding producten en diensten. Zie hiervoor ook onze website.
Algemene Voorwaarden
: deze algemene voorwaarden.
Arrangementskosten: de cateringkosten die door WIAL Nederland beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding, Begeleiding. Bij Incompany zijn deze voor de opdrachtgever.
Certificaat: WIAL Nederland geeft onder eigen naam alle deelnemers die het programma gevolgd hebben een certificaat van deelname.
Certificering: WIAL worldwide is de officiële certificeringsinstantie voor Action Learning. Er zijn WIAL Nederland producten die hieraan voldoen.
Consultancy: een door WIAL Nederland verzorgt Incompany traject bij de klant voor onderzoek, beschrijving, inrichting en implementatie begeleiding.
Facilitators: dit zijn door WIAL Nederland ingezette action learning coaches/trainers/docenten/sprekers/onderzoekers/ervaringsdeskundigen en/of consultants die het proces conform ons programma en modellen begeleiden.
Incompany/Groep: een Opleiding, Begeleiding die WIAL Nederland verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.
Investering: de Investering in euro exclusief BTW voor een van onze producten en diensten.
Klant
: (i) elke particulier die bij WIAL Nederland een Opleiding, Begeleiding op basis van een open inschrijving afneemt of (ii) elk bedrijf/elke instelling die bij WIAL Nederland een Opleiding, Begeleiding afneemt.
Locatiekosten: kosten voor de zaalhuur die door WIAL Nederland beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de uitvoering van een Opleiding, Begeleiding. Bij Incompany zijn deze voor de opdrachtgever.
Training & trainingsmodule: wordt hier als synoniem gebruikt voor Opleiding, Begeleiding.
Trainingsmateriaal: trainings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding, Begeleiding.
Online: is als vorm in 2020 toegevoegd naast de bestaande fysieke bijeenkomsten. Een opleiding of begeleiding kan sindsdien ook via een online tool gevolgd worden. Ook kan het mogelijk zijn dat een opleiding in een combinatie vorm online en fysiek aangeboden wordt.
Open inschrijving: een training die, mits voldaan wordt aan mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.
Overeenkomst: een overeenkomst, tussen WIAL Nederland en een klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding, Begeleiding door WIAL Nederland, al dan niet ten behoeve van werknemers van die klant.
Opleiding: een door WIAL Nederland verzorgde opleiding zoals op haar website staat beschreven. WIAL Nederland verzorgt een opleiding in de vorm van een Open inschrijving en als Incompany-/Groeps training. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere module(s) en kan verspreid zijn over meerdere dagen.
Website: de website van WIAL Nederland: www.wialnl.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van WIAL Nederland en op alle door WIAL Nederland gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.

2. Door inschrijving voor een Opleiding/Team-coaching/Team-eigenaarschap/Consultancy of Onderzoeksopdracht aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. WIAL Nederland wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen WIAL Nederland en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal WIAL Nederland een regeling naar redelijkheid treffen.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen WIAL Nederland en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 Online

We gaan ervan uit dat elke deelnemer de normale zakelijke omgangsnormen zoals deze fysiek gewoon zijn ook online hanteert. De omgangsnormen zijn opgenomen in de Privacy Policy. WIAL Nederland is niet verantwoordelijk voor de werkwijze en handelingen van de partij waar de online omgeving van wordt gebruikt. Vooralsnog maakt WIAL Online gebruik van Zoom. Met deelname aan een WIAL Online bijeenkomst gaat deelnemer hiermee akkoord.

Artikel 4 Aanbod

1. WIAL Nederland brengt het aanbod schriftelijk per mail uit.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding, Begeleiding en/of van het materiaal dat hiervan deel uitmaakt. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik hiervan verplicht is.

3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a. de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
b. wanneer de Opleiding, Begeleiding start;
c. de voorwaarden waaronder de Opleiding, Begeleiding eventueel niet doorgaat;
d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding, Begeleiding deel te mogen nemen;
e. de Investering met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
f. de wijze van betaling;
g. de duur (looptijd) van de Overeenkomst.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van WIAL Nederland. Op verzoek van de Klant zal WIAL Nederland een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5. In de Overeenkomst zijn bovendien de volgende gegevens opgenomen:

a. de identiteit en het adres van WIAL Nederland;
b. het recht van de Klant de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 Overeenkomst

1. De Klant gaat een Overeenkomst met WIAL Nederland aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding, Begeleiding. Inschrijving voor een Opleiding, Begeleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van WIAL Nederland, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door WIAL Nederland verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.

2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer WIAL Nederland de inschrijving voor een Opleiding, Begeleiding schriftelijk per mail aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop WIAL Nederland schriftelijk per mail de inschrijving voor een aan de Klant heeft bevestigd. Een Incompany Opleiding, Begeleiding wordt altijd bekrachtigd met het ondertekenen van een contract. De bevestiging van een Opleiding, Begeleiding geldt tevens als bewijs van inschrijving voor betreffende product of dienst. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding, Begeleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Overeenkomst tot stand. Ook wanneer de offerte niet getekend is maar de training is/wordt al gegeven, staat gelijk aan het tot standkomen van de overeenkomst.

3. Bij Opleiding, Begeleiding wordt onder datum van de Opleiding, Begeleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan.

4. WIAL Nederland is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding, Begeleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is WIAL Nederland gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van WIAL Nederland. WIAL Nederland kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Annulering

1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding, Begeleiding opdracht naar het oordeel van WIAL Nederland onvoldoende is, staat het WIAL Nederland vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Training of de betreffende Trainingsmodule op een andere Trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien WIAL Nederland en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Training kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden Trainingsonderdelen te voldoen.

2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding, Begeleiding opdracht heeft de Klant het recht deze te annuleren. De annulering kan uitsluitend via mail naar [email protected]. Als moment van ontvangst door WIAL Nederland van de annulering geldt de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding, Begeleiding opdracht geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.

3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt dat WIAL Nederland gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding, Begeleiding opdracht: 10% van de Investering met een minimum van EUR 50,-;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding, Begeleiding opdracht: 25% van de Investering;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding, Begeleiding opdracht: 50% van de Investering;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding, Begeleiding opdracht: de totale Investering.

4. In geval de Klant een Opleiding, Begeleiding opdracht annuleert nadat deze door WIAL Nederland is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 4, geldt dat WIAL Nederland gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Opleiding, Begeleiding opdracht: 50% van de Investering;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Opleiding, Begeleiding opdracht: de totale Investering.

5. In geval de Klant een Opleiding, Begeleiding opdracht annuleert nadat deze door WIAL Nederland is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 5, geldt dat WIAL Nederland gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Opleiding, Begeleiding opdracht: 50% van de Investering waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Investering voor de gewijzigde situatie meer bedraagt dan de Investering voor de oorspronkelijke, in welk geval 50% van de Investering van de gewijzigde situatie in rekening wordt gebracht;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde situatie: de totale Investering waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Investering voor de gewijzigde situatie meer bedraagt dan de totale Investering voor de oorspronkelijke situatie, in welk geval de totale Investering voor de gewijzigde situatie in rekening wordt gebracht.

6. Annulering door de Klant van een Opleiding, Begeleiding opdracht kan uitsluitend plaatsvinden voordat WIAL Nederland met de uitvoering van die Opleiding, Begeleiding opdracht is begonnen. De annulering van een Opleiding, Begeleiding opdracht kan uitsluitend per mail plaatsvinden naar [email protected]. Als moment van ontvangst door WIAL Nederland van de annulering geldt de datum van de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de Opleiding, Begeleiding opdracht geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.

7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat WIAL Nederland gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

a. bij annulering na totstandkoming van de Overeenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de Opleiding, Begeleiding opdracht;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Opleiding, Begeleiding opdracht;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Opleiding, Begeleiding opdracht;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Opleiding, Begeleiding opdracht.

Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding, Begeleiding Overeenkomst

1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Indien de Klant na aanvang van de Training de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan WIAL Nederland betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) wat is bepaald in artikel 7 lid 3 .

3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Investering van een Training is uitsluitend ter beoordeling van WIAL Nederland en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat WIAL Nederland een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Training nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de deelnemer zich beroept.

Verplaatsen Opleiding, Begeleiding
4. WIAL Nederland kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding, Begeleiding verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding, Begeleiding ligt uitsluitend bij WIAL Nederland. WIAL Nederland zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als de Investering exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van WIAL Nederland tot het verplaatsen van de Opleiding, Begeleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding, Begeleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, Begeleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding, Begeleiding. De door de Klant in overeenstemming met art. 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen Opleiding, Begeleiding
5. WIAL Nederland kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding, Begeleiding wijzigen naar een andere Opleiding, Begeleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Opleiding, Begeleiding ligt uitsluitend bij WIAL Nederland. WIAL Nederland zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als de Investering exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van WIAL Nederland tot het wijzigen van de Opleiding, Begeleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, Begeleiding, te voldoen.
6. WIAL Nederland behoudt zich het recht voor om een Opleiding, Begeleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding, Begeleiding.
7. WIAL Nederland behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal drie deelnemers te vergroten.

Artikel 8 Certificaat en Certificering

1. Elke deelnemer ontvangt bij de afronding van de Training een WIAL Nederland Certificaat van deelname, voor zover de deelnemer het gehele programma heeft gevolgd. Bij aanvang en eind van de Training tekent de deelnemer het aanwezigheidsformulier om zijn aanwezigheid aan te tonen.

2. WIAL Nederland kent een aantal opleidingen waar een door de WIAL officieel certificeringsproces gekoppeld is. Ingeval een deelnemer aan alle eisen voldoet kan de deelnemer aan WIAL Nederland verzoeken de deelnemer voor te dragen bij de WIAL voor de certificeringsprocedure op te starten.

Artikel 9 Betaling

1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van betaling ineens 14 dagen voorafgaand aan de start van de Training. Dit doet de Klant door middel van een betalingsoverboeking naar het op de WIAL Nederland factuur vermeld staande IBAN nummer en onder vermelding van de daar opgegeven referentie.

2. Indien de keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Training in termijnen voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Training aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Training niet worden gewijzigd. Voor betaling in termijnen wordt een toeslag berekend.

3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. WIAL Nederland streeft ernaar de (eerste) factuur vier weken voor aanvang van de Training aan de Klant te verzenden. WIAL Nederland hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Groep Training of het contractueel vastgelegde voorschotbedrag bij een Consultancy opdracht voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Groep Training of Consultancy opdracht aan WIAL Nederland te hebben voldaan. Tenzij de Klant van een Training, vooraf en contractueel vastgelegd, heeft gekozen voor de termijnbetaling. De termijnbetaling betekent 50% betalen voorafgaand aan de eerste start dag en de tweede 50% voordat de tweede helft van de training aanvangt. De data staan op de factuur vermeld. De Klant betaald een toeslag voor termijnbetaling.

5. De Klant betaalt de factuur voor Consultancy en Onderzoek werkzaamheden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

6. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt WIAL Nederland de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. WIAL Nederland maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal WIAL Nederland de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

8. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

9. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Training mede is aangegaan en/of de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betaling plichtig voor al wat de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan WIAL Nederland op grond van de Overeenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 10 Legitimatie

1. Bij inschrijving voor een Training is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Training gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

2. Ieder die een Training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Training de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de Facilitator of een andere functionaris van WIAL Nederland, te tonen.

Artikel 11 Investering

1. De kosten van iedere Training en de betalingswijze (alsmede of voor die Training betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Training, tenzij met de Klant van een Incompany-/Groep contractueel is vastgelegd dat zij zelf voor een locatie en arrangement zorgdragen. In dat geval zorgt de Klant voor bijvoorbeeld de keuze, de reservering, eventuele ondersteunende faciliteiten als een beamer en de betaling.

2. Tussentijds optredende kost-investering-verhogende-factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door WIAL Nederland worden doorberekend aan de Klant.

3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kost-investering-verhogende-factoren leiden tot een wijziging van de Investering van een Training binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4. Alle door WIAL Nederland genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 12 Aansprakelijkheid WIAL Nederland

1. In het geval de Klant of deelnemers aan een Training, Consultancy of Interim opdracht schade lijden, is de aansprakelijkheid van WIAL Nederland, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). De omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is zich tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van WIAL Nederland gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan WIAL Nederland door de verzekeraar van WIAL Nederland onder geen beding te boven.

2. WIAL Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Training, Consultancy of Interim opdracht. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de Facilitator of via het Trainingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Training, Consultancy of Interim opdracht.

3. WIAL Nederland is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

4. De aansprakelijkheid van WIAL Nederland strekt zich tevens uit tot alle personen voor wie WIAL Nederland verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van WIAL Nederland of die door WIAL Nederland zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

5. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Training, Consultancy of Interim opdracht, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Training, Consultancy of Interim opdracht is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 13 Levering Trainingsmateriaal

1. WIAL Nederland levert indien van toepassing het Trainingsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Training aan de Klant.

2. Verkeerd of beschadigd Trainingsmateriaal wordt door WIAL Nederland direct kosteloos vervangen.

3. Alle door WIAL Nederland gehanteerde leveringstermijnen van Trainingsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan WIAL Nederland bekend waren. WIAL Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.

4. WIAL Nederland is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan.

5. Bij verzending van Trainingsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 14 Uitval Facilitator

1. Bij ziekte en/of verhindering van een Facilitator zal WIAL Nederland – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal WIAL Nederland de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Training of Consultancy opdracht alsnog zal worden gegeven c.q. plaats kan hebben.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een Facilitator heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. WIAL Nederland zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een Facilitator.

3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Training, Consultancy of Interim opdracht annuleren vanwege de uitval van Facilitator, of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een Facilitator.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid

WIAL Nederland, haar personeel en/of voor WIAL Nederland werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16 Persoonsgegevens

WIAL Nederland verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van WIAL Nederland. De Klant garandeert zij zelf en dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd en akkoord zijn over de verwerking van hun gegevens door WIAL Nederland. De Privacy Policy is in te zien via de website.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door WIAL Nederland verstrekte en samengestelde Trainingsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij WIAL Nederland. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van WIAL Nederland.

2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen, aan WIAL Nederland verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 18 Businesspartners

WIAL Nederland is gerechtigd een Training of gedeelten daarvan door een door WIAL Nederland geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en WIAL Nederland en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 19 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door WIAL Nederland worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 20 Geschillenregeling

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Indien de Klant een geschil heeft over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door WIAL Nederland te leveren of geleverde diensten maakt hij dit eerst bespreekbaar met de betreffende Facilitator of ter plaatse met iemand anders van de WIAL Nederland organisatie.

3. Is het geschil niet naar tevredenheid afgehandeld, kan de Klant per mail naar [email protected] de klacht voorleggen aan de directie van WIAL Nederland. De directie van WIAL Nederland zal hier binnen vijf werkdagen op reageren.

4. Indien de afhandeling hiervan niet heeft geleid tot een voor bevredigende oplossing kan de Klant het geschil aan de gewone rechter voor leggen bij de rechtbank in het gebied waar WIAL Nederland gevestigd is.

5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij WIAL Nederland aanhangig te worden gemaakt.