Onderzoek toont aan dat 66% van de teams het niet lukt om betere ideeën te verzinnen en betere besluiten te nemen dan het beste teamlid alleen zou kunnen doen!

teamwork
Waarom is deze constatering van belang?

66% van de teams is niet in staat het beter te doen dan hun beste teamlid! Terwijl ander onderzoek aantoont dat teams waar de samenwerking high performing is tot bijna vijf keer zo snel en goed werkt als de snelste individuen. Dit heeft effect op het tijdig kunnen reageren op kansen, uitdagingen en problemen. Maar ook op de mate van succes na implementatie en de hoogte van de investering om het te realiseren.

Het probleem van de zwakste schakel

Het effect hiervan houdt niet op bij dit ene idee of besluit, maar doet iets met de andere teamleden. En dat heeft negatieve gevolgen op de samenwerking in zijn algemeenheid! De collega’s raken in toenemende mate de binding met de andere collega’s kwijt, maar ook met het gezamenlijk doel. Ze voelen zich steeds minder gehoord en gaan steeds minder bijdragen aan het teamresultaat. Het gevoel elkaar nodig te hebben en de afhankelijkheid van elkaars werk te ervaren, neemt snel af.

Hierdoor ontstaat sociaal-luieren, neemt het slachtoffergedrag toe en dat alles kan weer leiden tot vervreemding van eigen werk, team en organisatie. Onderzoek toont ook aan dat 3-5% van de teamleden ongeveer 25% van het werk doen. Waarschijnlijk is er ook sprake van een relatief hoog verzuim en misschien ook wel een relatief hoge uitstroom van collega’s. .

Wat is de kern van het probleem?

De oorzaak ligt in de kwaliteit van teamgedrag en teamproces. Vaak ook in de grootte van de teams met soms wel vijftien of meer collega’s per team.

Samenwerking, de psychologische veiligheid en de teamvaardigheid van vragen stellen, aanspreken, besluitvorming en reflecterend vermogen zijn hier de meest bepalende elementen in de kwaliteit van teamgedrag en teamproces.

Hoe ziet de oplossing eruit?

De nieuwste vereiste is om structureel aandacht te hebben voor samenwerking binnen teams. Zowel voor bestaande teams als nieuw te vormen teams. Samenwerken is een vak! Dat begint bij de teamleden door de bestaande conditionering als een spiegel voor te houden en hun te leren zien en herkennen. Hier moet het echte gesprek over gevoerd gaan worden. In zowel de bovenstroom als in de onderstroom. Alleen dan kan het teamgedrag en teamproces afgestemd worden op de mens, het gezamenlijk doel en de resultaten die behaald moeten worden.

Hoe ziet de eerste stap van de oplossing eruit?

De eerste stap is de mate van psychologische veiligheid en binding te vergroten. Dit doe je met het (door)ontwikkelen van de vaardigheid oordeelloos open vragen te stellen en door te vragen op het antwoord. Om dit goed te kunnen is het ook noodzakelijk dat er oordeelloos geluisterd wordt, dus je eigen perceptie en waarheid loslaten in de onderzoekende fase om nieuwsgierig naar het verhaal en ideeën van de ander te zijn.

Stap 2

De tweede stap is om deze vaardigheid niet alleen in een 1 op 1 dialoog te durven en kunnen doen, maar ook in een teamdialoog. Ongeacht aan welk team je deelneemt en ongeacht het thema wat besproken wordt.

Stap 3 is eerst vertragen en dan de actiestand

Stap drie is in teamverband de vaardigheid (door) te ontwikkelen om problemen te analyseren op complexiteit en reeds bekende oplossingen. Als het antwoord positief is, kan het team meteen in de actiestand.

Hoe doe je dit? De teamleden moeten met elkaar leren te groeien naar een high performing team, waarin ze leren te vertragen om de context van de probleem inbrenger te leren ontdekken en begrijpen. Pas dan kan bepaald worden of het probleem urgent, belangrijk en complex is of toch gewoon een puzzel. Ingeval er sprake is van een complex probleem en niet van een puzzel, is dit vaak een symptoom van een nog niet bekend kernprobleem. De teamleden gaan nu met elkaar door middel van de Action Learning dialoog samen achterhalen wat het echte probleem is en pas daarna wordt er gezocht naar oplossingsrichtingen.

Door leren en werken te combineren in dit proces ontstaat een action learning team. Door dit in meer teams te doen en met elkaar te verbinden ontstaat een action learning community of practice.

De vaardigheden die in stap een en twee worden ontwikkeld, heeft een team in stap drie nodig om succesvol te zijn en om blijvend te groeien voor blijvend succes.

Hoe kan WIAL Nederland hierbij helpen?

Met de programma’s Leading with Questions 1 op 1 dialoog, Leading with Questions voor teamdialoog en Complex Problem Solving voor teams maakt WIAL Nederland een op maat programma voor de specifieke situatie en fase van het team en organisatie.
De programma’s zijn los van elkaar af te nemen, en ook als actie-leergang High Performing Team.

Lees meer over de eerste stap Leading with Questions 1 op 1 dialoog
Over de tweede stap lees Leading with Questions Teamdialoog
De derde stap staat beschreven bij Complex Problem Solving voor teams
Het totaal van deze drie opleidingen is geïntegreerd in de Actie-Leergang High Performing Team

Boektip

In het boek Teaming van Hans van Loo worden vele van de onderzoeken besproken en verbanden gelegd op wat invloed heeft op samenwerking en de te behalen resultaten.

 

 

 

 

 

World Institute for Action Learning – Nederland, Frank Campman MBA PALC, februari 2023.